Κηφισιά:   (+30) 210 62 33 945    [email protected]

Αγοραστές/Μισθωτές - Πληροφορίες

(Οι πληροφορίες αυτές είναι ενδεικτικές. Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.)

ΕΝΟΙΚΙΟ
Καταβάλλεται συνήθως μέσα στο πρώτο τριήμερο κάθε μηνός, στον ίδιο τον εκμισθωτή ή σε τραπεζικό λογαριασμό που αυτός θα υποδείξει. Το καταθετήριο της τράπεζας αποτελεί αποδεικτικό πληρωμής ενοικίου.

ΕΓΓΥΗΣΗ
Το ποσό της εγγύησης ορίζεται συνήθως σε 2 τρέχοντα μισθώματα. Καταβάλλεται κατά την υπογραφή του συμβολαίου και επιστρέφεται άτοκα από τον εκμισθωτή στο τέλος της μίσθωσης, αφού διαπιστωθεί πως δεν υπάρχουν εκκρεμείς λογαριασμοί (π.χ. κοινόχρηστα) ή ζημιές πέραν της φθοράς της συνήθους χρήσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ
Ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης ορίζεται ελεύθερα από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη. Πάντως η μίσθωση κατοικίας προστατεύεται από τον νόμο για 3 χρόνια. Έτσι, εάν ο συμβατικός χρόνος της μίσθωσης είναι μικρότερος, π.χ. 2 χρόνια, τότε ο μισθωτής μπορεί να παρατείνει την μίσθωση για έναν ακόμη χρόνο, μέχρι τη συμπλήρωση της τριετίας.
Είναι σημαντικό να γνωρίζετε πως η διάρκεια της μίσθωσης όπως ορίζεται στο μισθωτήριο είναι δεσμευτική και για τα δύο μέρη. Δεν μπορεί δηλαδή ούτε ο εκμισθωτής, αλλά ούτε και ο μισθωτής να διακόψει νωρίτερα την μίσθωση, χωρίς την συναίνεση του άλλου συμβαλλόμενου.

ΕΤΗΣΙΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΕΝΟΙΚΙΟΥ
Μετά τον πρώτο (ή σπανιότερα τον δεύτερο) χρόνο της μίσθωσης, συμφωνείται μια αναπροσαρμογή του ενοικίου, σε ποσοστό ίσο με τον τιμάριθμο του προηγούμενου έτους, πλέον μίας ή δύο ακέραιων μονάδων. Εάν στο μισθωτήριο δεν προβλέπεται προσαύξηση, τότε σαν ετήσια αναπροσαρμογή ισχύει το 75% του κόστους τιμαρίθμου του προηγούμενου έτους.

ΑΛΛΑ ΕΞΟΔΑ
Ο μισθωτής αναλαμβάνει την πληρωμή όλων των λογαριασμών των παροχών κοινής ωφέλειας (ΔΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΔΑΠ). Στην περίπτωση οριζόντιας ιδιοκτησίας, π.χ. διαμερίσματος ή μεζονέτας, αναλαμβάνει και την πληρωμή της αναλογίας των κοινοχρήστων δαπανών (θέρμανση, καθαρισμός, έξοδα κήπου, συντήρηση ασανσέρ κ.λ.π.)
Η υποχρέωση του μισθωτή προς το κτηματομεσιτικό γραφείο είναι ένα μίσθωμα και καταβάλλεται κατά την υπογραφή του μισθωτηρίου.

ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟ
Ιδιωτικά συμφωνητικά μίσθωσης πωλούνται σε χαρτοπωλεία, βιβλιοπωλεία ακόμα και σε περίπτερα. Τα συμφωνητικά αυτά, όπου τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμπληρώνουν τα στοιχεία τους καθώς και τα στοιχεία του εν λόγω ακινήτου, είναι πλήρη και κατοχυρώνουν εξίσου τον μισθωτή και τον εκμισθωτή.

Στην INFOCASA αναλαμβάνουμε την σύνταξη τέτοιων συμφωνητικών, καθώς και την διαπραγμάτευση όλων των σχετικών όρων.

Το συμφωνητικό υπογράφεται σε δύο αντίγραφα, ένα για κάθε συμβαλόμενο. Ο εκμισθωτής υποβάλει το μισθωτηρίο ηλεκτρονικά στην Εφορία, στην ιστοσελίδα www.gsis.gr συμπληρώνοντας και τον αριθμό παροχής της ΔΕΗ του ακινήτου.

Η δήλωση υποβάλλεται μέχρι το τέλος του επομένου μήνα από την έναρξη της μίσθωσης ή την τροποποίησή της. Από τη στιγμή που το ηλεκτρονικό συμφωνητικό μίσθωσης ακινήτων υποβληθεί στην ΓΓΠΣ και λάβει αριθμό πρωτοκόλλου ο ιδιοκτήτης μπορεί να εκτυπώσει το αντίγραφο υποβολής μισθωτηρίου και να το δώσει στον ενοικιαστή.